Tilintarkastuksella tarkoitetaan sitä, että ulkopuolinen taho tarkastaa yrityksen toiminnan sekä viimeisestä tilikaudesta tehdyn tilinpäätöksen. Tilintarkastuksen yhteydessä tarkastetaan yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös sekä mahdollisesti myös sen operaatioista tehty toimintakertomus. Tilintarkastuksen tarkoituksena on vahvistaa, että edellä mainitut dokumentit on laadittu laissa määriteltyjen sääntöjen mukaisesti ja että ne antavat oikean ja riittävän kuvan kyseisen yrityksen toiminnasta, sen tekemästä tuloksesta sekä taloudellisesta tilanteesta.

Milloin tilintarkastusta tarvitaan?

Tilintarkastus voidaan tehdä sen vuoksi, että lain mukaan yritys tai yhteisö on velvollinen sen suorittamaan. Lisäksi tilintarkastus voidaan tehdä yrityksen pyynnöstä, vapaaehtoisesti. Tällöin tarkoituksena voi olla antaa yrityksen omistajille varmuus siitä, minkälainen yrityksen taloudellinen tilanne todellisuudessa on. Myös rahoittajat voivat edellyttää tilintarkastusta esimerkiksi ennen suurten investointien tekemistä ja lisärahoituksen myöntämistä. Lisäksi yritysjärjestelyiden yhteydessä kannattaa tehdä tilintarkastus, jonka pohjalta yhtiön myyntiä voidaan pohtia ja laskea mahdollista kauppahintaa.

Tilintarkastusvelvollisia ovat sellaiset yritykset ja yhteisöt, joiden edellisellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä.

  • Taseen loppusumma on enemmän kuin 100 000 euroa
  • Liikevaihto on enemmän kuin 200 000 euroa
  • Yhtiön palveluksessa on yli kolme henkilöä

Lisäksi joidenkin alojen yritykset ovat tilintarkastusvelvollisia, vaikka nämä kriteerit eivät täyttyisikään. Tällaisia ovat esimerkiksi arvopaperikauppaa harjoittavat yritykset.

Kuka voi toimia tilintarkastajana?

Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa ja hänen lisäkseen yhtiöltä saatetaan edellyttää vielä varatilintarkastajaa. Päävastuussa olevalla tilintarkastajalla tulee olla vaadittu pätevyys tehtäväänsä. Tilintarkastajan perustutkinnon suorittaneet saavat käyttää nimikettä HT-tilintarkastaja. Julkishallinnon tilintarkastuksiin erikoistuvan nimike puolestaan on JHT-tilintarkastaja. Lisäksi tilintarkastaja voi hankkia pätevyydelleen auktorisoinnin. KHT-tarkastaja on Keskuskauppakamarin ja HTM-tarkastaja Kauppakamarin vahvistama.

Miten tilintarkastus tehdään?

Tilintarkastus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat tarkastuksen suunnittelu, toteutus sekä raportointi. Suunnitteluvaiheen tärkeys korostuu silloin kun kyseessä on ensimmäistä kertaa tarkastettava yritys. Toteutusvaiheessa tarkastetaan yrityksen kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus sekä sen hallinto. Hallinnon tarkastuksessa pyritään selvittämään, että yhtiö on toiminut lain ja yhtiöjärjestyksen puitteissa.

Kirjanpitoa tarkastettaessa todetaan tositteiden oikeellisuus sekä kirjaamisperiaatteiden noudattaminen. Tilinpäätöksestä todetaan saldojen täsmääminen ja niiden sijoittuminen oikealle tilikaudelle. Myös toimintaprosesseja sekä liiketoimintastrategiaa tarkastellaan. Lopuksi tilintarkastuksesta annetaan tilintarkastusmerkintä, tilintarkastuskertomus sekä -pöytäkirja.